Mitä on franchising?

Franchising tuli 1970-luvulla autonvuokraus- ja -pikaruokaketjujen mukana Suomeen. Ensimmäinen suomalainen franchising-antajayritys oli tiettävästi Seppälä, mutta tänä päivänä franchisingketjuja löytyy meillä jo lähes kaikilta toimialoilta.

Sanana franchising on suomalaisille vielä jokseenkin outo, vaikka se on "selvää" suomen kieltä. Tämä englantilaisperäinen sana otettiin viralliseksi suomenkieliseksi termiksi vuonna 1999, jolloin luovuttiin kielitoimiston käännöksestä, luvakkeesta.

Franchisingtoiminnan määritelmiä näkee hyvin monenlaisia asiayhteydestä ja esittäjästä riippuen. Seuraavassa on esitetty suhteellisen lyhyt, mutta kattava ja selkeä määritelmä, joka on mukaillen lainattu Taloustiedon taloussanastosta:

"Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan (joita yleensä useita) välistä, sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden käyttää tietyllä alueella sovittua maksua vastaan kehittämäänsä tavaramerkkiä, liikemerkkiä, valmistus-, markkinointi- ja palvelumenetelmää eli koko yrityksen liiketoimintamallia (= konseptia) jatkuvalla tuella suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti."

Määritelmän mukaan franchising on siis kahden yrityksen välinen yhteistyömalli. Yhteistyösuhteessa franchising on toiselle (franchisingantajalle) vaihtoehtoinen liiketoiminnan kasvu-/levittäytymistapa ja toiselle (franchisingottajalle) yrittäjyyden tai yritystoiminnan harjoittamistapa. Franchisingantaja laajentaa liiketoimintaansa yhteistyökumppaniensa avulla samalla, kun franchisingtoiminnasta tulee sille uusi liiketoiminnan alue. Franchisingottaja saa franchisingantajalta käyttöönsä liiketoimintamallin ja sen hyödyntämiseen liittyvän tuen, joiden avulla se liike-/yritystoimintaansa harjoittaa. Franchsingottaja on yritys, jonka omistajana voi olla yksi tai useampia henkilöitä tai yhteisöjä. Franchisingottajayrityksiä on ketjussa yleensä useita, jotka tekevät franchisingantajan kanssa samansisältöisen yhteistyösopimuksen. Yritykset muodostavat verkoston, jossa ne toimivat tiiviissä, ohjatussa yhteistyösuhteessa.

Franchisingtoiminnan elementit

 - Franchisingyhteistyösuhteessa on kaksi osapuolta: franchisingantaja ja franchisingottajat, jotka ovat sekä taloudellisesti että juridisesti itsenäisiä yrityksiä, mutta harjoittavat toiminnallista yhteistyötä (mm. markkinoinnin, hankintojen ja hallinnon alueilla) keskenään.

- Franchisingantaja on kehittänyt käytännössä testatun, mallinnetun ja dokumentoidun liiketoimintamallin eli konseptin, jonka käyttöoikeuden se luovuttaa franchisingottajalle. Kaikki ketjuun kuuluvat yksiköt toimivat mallinnetun konseptin mukaisesti. Konseptiin kuuluu yhtenäisten tuote-/palveluvalikoiman, toimintatapojen ja työvälineiden lisäksi yhdenmukainen, yleensä markkinoilla laajasti tunnettu yrityskuva eli brandi. Tavoitteena on, että asiakas saa samat palvelut samalla laatutasolla jokaisesta ketjun yksiköstä.

 - Osapuolet solmivat kirjallisen franchisingsopimuksen, jossa yhteistyön periaatteet sovitaan, ja jolla konseptin käyttöoikeus luovutetaan. Sopimusten vähimmäiskestoaika on yleensä sidottu liiketoiminnan tuottotavoiteaikatauluun.

 - Sopimuksella franchisingottaja – ketjusta riippuen - voi saada (jopa yksin)toimintaoikeuden johonkin maantieteelliseen markkina-alueeseen.

 - Franchisingottaja suorittaa franchisingantajalle ns. franchisingmaksuja-, joita vastaan se saa franchisingantajalta konseptin käyttöoikeuden (kaikkine siihen kuuluvine osaamisineen, apuvälineineen, menetelmineen, yritystunnuksineen jne.), koulutuksen, jatkuvan seurannan ja ohjauksen, erilaisia tukipalveluita sekä ketjun tuomia yhteistyöetuja (hyvät ostoehdot, tunnettu yrityskuva, yhteismarkkinointi, jatkuva kehitystoiminta jne.).

 - Franchisingantaja ohjaa ja valvoo ketjun jäsenten toimintaa, jotta yhdenmukaisuus ja sen mukanaan tuomat edut säilyvät ja aikaansaavat tuottavaa liiketoimintaa kaikille ketjun jäsenyrityksille.

Franchising on menestyksen kloonausta! Siinä yhdistyvät markkinoilla testattu konsepti, suurtuotannon mittakaavaedut ja yrittäjyyden tehokkuus.

 

Lisätietoa franchisingista:

FranCon Franchise Consulting www.francon.fi

Suomen Franchising-Yhdistys www.franchising.fi

Tie Franchisingyrittäjäksi opas >>Lue tästä>> 

Yhteydenottopyyntö